Nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tháng Chín 12, 2016 10:10 sáng
UBND THỊ XÃ BA ĐỒNPHÒNG GD & ĐT

 
Số:         /PGDĐT-THCS

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2016 – 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ba Đồn, ngày     tháng 8  năm 2016

DỰ THẢO

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thị xã;

 

Căn cứ Công văn số         /BGDĐT-GDTrH ngày   /8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với giáo dục trung học; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016 – 2017 của Sở GD&ĐT Quảng Bình. Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2016-2017 như sau:

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 3. Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí trong các đơn vị theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
 5. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; thực hiện mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở đối với lớp 6, lớp 7 ở trường THCS Quảng Thuận.
 6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các nhà trường, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.
 7. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
 8. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 9. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Trung học
 10. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

1.1. Về thực hiện kế hoạch giáo dục

Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 20/7/2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 để thực hiện biên chế năm học đảm bảo 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), thống nhất thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học trên toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Phòng giao quyền chủ động cho các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Căn cứ kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo về Phòng trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn hay giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

Tiếp tục thực hiện mô hình Trường học mới cấp THCS năm học 2016 – 2017 đối với khối lớp 6, lớp 7 ở trường THCS Quảng Thuận. Yêu cầu Trường THCS Quảng Thuận cần tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh hợp lý và làm tốt công tác tuyên truyền để tranh thủ sự đồng thuận của địa phương, nhân dân, phụ huynh cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả. Phòng sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn.

Phòng khuyến khích các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Trong đó, chỉ có những tiết học ngoài chương trình mới được thu tiền theo quy định về dạy thêm học thêm.

1.2. Công tác dạy học tự chọn

Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Công văn số 1828/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016. Cụ thể:

– Đối với chủ đề tự chọn: Thời lượng dạy học tự chọn 02 tiết/tuần đối với tất cả các khối lớp, trong đó số tiết dạy tự chọn đối với môn Toán: 30 tiết/lớp/năm, môn Ngữ văn:30 tiết/lớp/năm, 12 tiết dạy tự chọn còn lại trường chọn các môn học cần phải bổ sung kiến thức cho học sinh để hoàn thành kế hoạch dạy học và giáo dục trong chương trình chính khóa.

– Việc tổ chức dạy học theo chủ đề tự chọn cần phải bám sát nội dung, chương trình SGK, soạn giảng theo hướng củng cố những nội dung kiến thức cơ bản nhất; hệ thống hóa kiến thức theo các chủ đề, chuyên đề; khắc sâu kiến thức và rèn kĩ năng cho từng nhóm đối tượng. Các đơn vị chỉ đạo giáo viên bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung dạy tự chọn phù hợp với đối tượng học sinh. Có thể dạy các chủ đề bám sát ở các năm học trước nếu thấy cần thiết. Chuyên môn các nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình dạy tự chọn chung cho các khối lớp ngay từ đầu năm học, mỗi giáo viên căn cứ vào chương trình chung có thể điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng và trình chuyên môn phê duyệt mới được thực hiện.

– Đối với môn học tự chọn: Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, mục đích bổ trợ kiến thức cần thiết, nhu cầu và sự thỏa thuận giữa nhà trường và học sinh, phụ huynh có thể lựa chọn một trong các môn học Tin học, Nghề phổ thông hoặc Ngoại ngữ 2 để thực hiện.

1.3. Dạy học Tiếng Anh

Tiếp tục triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008 – 2020″(Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm). Các trường THCS Quảng Thuận, THCS Quảng Thọ, THCS Ba Đồn, THCS NHN, THCS Quảng Long, THCS Quảng Phong thực hiện đối với khối lớp 6,7. Các trường THCS Quảng Tiên, THCS Q Hòa, THCS Q Phúc thực hiện đối với lớp 6.

Trường THCS NHN, THCS QThuận, THCS QTiên dạy học khai thác triệt để các phương tiện dạy học của phòng học ngoại ngữ. Các trường cần mua sắm, trang bị thêm máy cattsete, thiết bị phục vụ dạy nghe để đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.

Đối với các trường chưa đủ điều kiện để dạy học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm cần có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiếng anh đạt chuẩn B2 theo công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh hệ10 năm ở lớp 5 vào học tiếp chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm ở lớp 6. Để sớm hoàn thành thực hiện dạy học Tiếng Anh hệ 10 năm trên toàn thị xã.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực như: Ngoại khóa, Câu lạc bộ, thi Olympic “Tài năng tiếng Anh”, thi tiếng Anh trên Internet, …..Phân công giáo viên phụ trách các nội dung thi. Hàng tháng, hàng kỳ phải có sự đánh giá, nhận xét, sơ kết, tổng kết và khen thưởng nhằm tạo ra phong trào học tập Tiếng anh sôi nổi trong các nhà trường.

Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại trường có đủ điều kiện.

Đối với các đơn vị triển khai mô hình Trường học mới THCS: triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm (theo Công văn số 1390/SGDĐT-GDTrH ngày 13/7/2016). Tài liệu là Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn theo chương trình Tiếng Anh 10 năm.  Kiểm tra đánh giá bộ môn Tiếng Anh thực hiện như hướng dẫn chung ở mục I.2.3. Các đơn vị tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh dự giờ các tiết học được tổ chức theo mô hình Trường học mới để tiếp cận, học hỏi và áp dụng có hiệu quả vào việc tổ chức dạy học.

1.4. Việc thực hiện các hoạt động giáo dục

1.4.1. Hoạt động hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông

Thực hiện đầy đủ và có chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; phân luồng sau THCS đúng quy định. Tổ chức dạy nghề và thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 theo hướng dẫn tại công văn 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu có 99,5% trở lên số học sinh lớp 8 có bằng tốt nghiệp nghề phổ thông. Sau khi có chứng chỉ yêu cầu các trường phát cho học sinh dò lại thông tin ghi trên chứng chỉ để báo cáo điều chỉnh, tránh hiện tượng kẹp luôn vào học bạ đến khi xét tốt nghiệp mới phát hiện sai sót.

1.4.2. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (Văn, Sử, Địa, GDCD)

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, lịch sử, địa lí, GDCD lớp 6,7,8,9 theo tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình biên soạn. Giáo viên và học sinh các trường phải có đủ tài liệu để giảng dạy và học tập.

Nội dung giáo dục địa phương được đề cập trong chương trình sẽ được sử dụng để kiểm tra học kì, tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Do đó, hiệu trưởng các trường cần quán triệt tinh thần này đến tận giáo viên, học sinh. Các trường có nhu cầu mua tài liệu cần báo cáo cụ thể về tổ THCS để đăng ký với Sở GD (Hạn cuối 15/9/2016)

1.4.3. Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, nơi sản xuất… phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

1.4.4. Công tác GDQP-AN

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP-AN trong tình hình hiện nay.

Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong mỗi nhà trường.

Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội.

Tiếp tục bổ sung sách tài liệu cho tủ sách pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh. Các đơn vị tổ chức Câu lạc bộ Đội viên thiếu niên với pháp luật để việc tìm hiểu Pháp luật trong trường học hấp dẫn, phong phú hơn.

1.4.5. Công tác học sinh, giáo dục thể chất và YTTH

Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành…

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh. Nâng cao chất lượng các tiết dạy Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật để nâng cao thể lực và phát huy năng khiếu của học sinh; phát hiện và bồi dưỡng đội tuyển để tham gia thi đấu tại HKPĐ các cấp và các Hội thi văn nghệ, vẽ tranh…

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giảng dạy thể dục thể thao và làm công tác y tế trường học.

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác truyên truyền để đảm bảo 100% học sinh đơn vị mình quản lý tham gia BHYT theo luật BHYT. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại phục vụ công tác khám định kì, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và mua tài liệu phục vụ nghiệp vụ công tác YTTH. Phòng sẽ đưa tỉ lệ học sinh tham gia BHYT của các trường vào tiêu chí để xét thi đua của tập thể và cá nhân cuối năm.

1.4.6. Giáo dục hòa nhập, trẻ khuyết tật

Đẩy mạnh triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Các trường THCS bố trí thời gian và cử giáo viên Tin học (đã được Sở tập huấn) để tổ chức tập huấn cho giáo viên và học sinh trong trường về cách sử dụng website http://giaoduchoanhap.edu.vn.

Tiếp tục thực hiện theo công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT; Các trường THCS vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của học sinh, tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyến tật được hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông (học nghề, TCCN, CĐ, ĐH). Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không coi là học sinh “ngồi sai lớp“.

1.4.7. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 53/2012/BGDĐT ngày 20/12/2012 quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX; Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh việc dạy tin học trong nhà trường THCS. Tập trung đầu tư kinh phí mua sắm máy tính, hợp đồng giáo viên Tin học để tổ chức dạy Tin học từ lớp 6 cho học sinh. Mỗi trường cử 1 giáo viên Tin học phụ trách Công nghệ thông tin trong trường học. Xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động hiệu quả. Thường xuyên cập nhật các thông tin, công khai kết quả học tập của học sinh trên Website.

Quán triệt đến tất cả đội ngũ quản lý và giáo viên về quan điểm chỉ đạo của ngành là khai thác tối đa thiết bị dạy học hiện đại để hỗ trợ trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho cán bộ, giáo viên.Tích cực tham gia tốt các cuộc thi có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học do Sở và Bộ tổ chức: Thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng, thiết kế bài giảng e-Learning…

Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, quản lý thiết bị dạy học… (Sẽ có Công văn riêng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017).

1.4.8. Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa; củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa, các cơ sở sản xuất nếu có điều kiện.

Tiếp tục thực hiện chương trình ngoại khóa Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo lồng  ghép tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông

 1. 2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Mỗi trường phải có kế hoạch cụ thể về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo để từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh;

Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý phù hợp với các đối tượng học sinh, khắc phục việc ghi nhớ máy móc. Đầu tư công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, quan tâm công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.

Giáo viên chú trọng công tác rèn luyện kĩ năng cho học sinh, hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, phải coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà. Kiểm tra việc học, việc làm bài tập ở nhà của học sinh là công việc hết sức quan trọng; yêu cầu các trường tổ chức sinh hoạt 15 phút sinh hoạt đầu buổi để các lớp, tổ, nhóm kiểm tra việc học bài, làm bài tập ở nhà của học sinh với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp đối với giáo viên. Hiệu trưởng dự giờ 1 tiết/tuần; Phó Hiệu trưởng dự giờ 2 tiết/ tuần; tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn tích cực dự giờ thăm lớp 1-2 tiết/tuần. Sau dự giờ cần có góp ý, nhận xét giờ dạy. Hàng tháng, trả thông tin phải công khai, minh bạch, khách quan và chính xác trước cá nhân, tập thể. Trên cơ sở kết quả kiểm tra để có hướng điều chỉnh khắc phục tồn tại và phát huy ưu điểm.

Sở sẽ chi tiết hóa các tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và áp dụng để đánh giá trong hội thi giáo viên giỏi các cấp năm học 2016-2017.

Quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới ra trường, giáo viên trẻ để tạo nguồn lực lượng giáo viên kế cận. Tổ chức thao giảng 1 lần/giáo viên/học kỳ. Khuyến khích tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường, cấp cụm, cấp vùng… Tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, hội thi dạy học theo chủ đề tích hợp, soạn giáo án E-learning, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến.

Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức và hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi “sáng tạo khoa học kĩ thuật”, cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết một vấn đề thực tiễn”.

2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối…  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Chủ động triển khai công tác NCKH trong giáo viên, học sinh ngay từ đầu năm học. Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm – thực hành của học sinh.

Thực hiện tốt việc phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm – thực hành; thi kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu, ngoại khóa; trò chơi dân gian … trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh THCS, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

2.3. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Thực hiện nghiêm túc thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Các đơn vị có lớp học theo mô hình trường học mới cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ trong việc kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi kiểm tra cuối học kì, cuối năm học, kiểm tra 45 phút trở lên theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. Khi

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.

Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Đối với môn Tiếng Anh, triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh THCS và THPT từ năm học 2015-2016 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016. Tăng cường kiểm tra kĩ năng nói thông qua các tiết dạy nói và kiểm tra miệng. Mỗi học kì phải có ít nhất 01 bài kiểm tra 15 phút kĩ năng nghe. Khuyến khích trong các bài kiểm tra 1 tiết có thêm phần kĩ năng nghe (đối với các khối lớp không qui định trong Công văn số 1824/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015).

Phòng tiếp tục chỉ đạo khảo sát chất lượng cuối kỳ, cuối năm học đối với 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh các khối lớp theo đề của Sở và Phòng. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi và lấy kết quả làm cơ sở đánh giá chất lượng đại trà của các đơn vị. Khuyến khích các trường trong cụm đổi chéo bài để chấm (Riêng trường THCS Q Thuận Phòng sẽ chỉ đạo nội dung này theo cách đánh giá của mô hình trường học mới).

Đối với môn GDCD: giáo viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét hạnh kiểm của học sinh cuối kỳ, cuối năm. Đối với các môn KHXH: Ngữ văn, lịch sử, địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và được trình bày chính kiến của bản thân.

Đối với môn Toán và các môn KHTN: chú trọng đánh giá phát triển tư duy logic, kĩ năng thực hành, khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

Đối với các môn khoa học thực nghiệm (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ) tăng cường kiểm tra kỹ năng thực hành cho học sinh, ứng dụng liên hệ kiến thức vào đời sống)

 1. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

Các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng nhằm triển khai thực hiện nội dung Công văn số 220/GD-ĐT/GDTrH, ngày 04/02/2013 của Sở về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn. Trong học kì I, các trường phải hoàn thành việc tổ chức thao giảng ở cụm cho giáo viên các môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên/trường (trừ trường hợp đặc biệt).

Lưu ý: khi thực hiện Công văn 220, các tổ chuyên môn có thể kết hợp để lồng ghép các nội dung chuyên môn khác (Nghiên cứu bài học, xây dựng chuyên đề dạy học…).

Khuyến khích các đơn vị chỉ đạo tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành để loại bỏ những nội dung cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung , cập nhật những thông tin mới phù hợp với thực tiễn, loại bỏ những nội dung trùng nhau trong từng môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa không phù hợp mục tiêu giáo dục hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn sắp xếp, cấu trúc lại nội dung dạy học của từng môn học thành những bài học mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình mới của các môn học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường trình Phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt trước ngày 15/9 để thực hiện (nếu có thay đổi).

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”; tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong các môn học. Yêu cầu mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong năm học tổ chức ít nhất 01 tiết dạy học theo hướng “Nghiên cứu bài học”, xây dựng và thực hiện được ít nhất 01 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường qua trang mạng “trường học kết nối” tại địa chỉ wepsite: http://truongtructuyen.edu.vn. Mỗi giáo viên có 1 tài khoản riêng để truy cập và cần tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, trao đổi với cán bộ Phòng, Sở, Ban tổ chức về các vấn đề có liên quan. Giáo viên có thể được quyền cấp tài khoản cho học sinh, xây dựng các khóa học, bài học trên mạng, quản lý và tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập qua hình thức “hoạt động trải nghiệm sáng tạo”

Tổ chuyên môn phải duy trì họp 2 lần/tháng, nhóm chuyên môn sinh hoạt 2 lần/tháng theo qui định của Điều lệ nhà trường. Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG giảm bớt sinh hoạt hành chính đơn thuần.

 1. Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học

4.1. Kế hoạch sử dụng TBDH, xây dựng và khai thác hiệu quả phòng học bộ môn.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng; tôn tạo khuôn viên trường đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp, an toàn mang tính ổn định lâu dài như xây dựng hàng rào, cổng trường, đường đi lối lại, trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; trang trí phòng học đúng quy chuẩn tạo môi trường thân thiện, gần gũi với học sinh; bố trí, sắp xếp, trang trí phòng làm việc, hội trường và các phòng chức năng hợp lý, đúng chuẩn theo quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo sự hứng khởi trong dạy học.

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; lãnh đạo các đơn vị yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Mỗi giáo viên cần có 1 cuốn sổ kế hoạch mượn và sử dụng thiết bị dạy học.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức khai thác hiệu quả trang thiết bị, CSVC, phòng học bộ môn hiện có. Khuyến khích giáo viên tổ chức dạy học tại các phòng học bộ môn.

4.2. Công tác thư viện

Các trường cần đầu tư nhiều hơn cho công tác thư viện. Tìm nguồn kinh phí để tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị, lựa chọn và định hướng bổ sung các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo phục tốt cho công tác dạy và học, đáp ứng nhu cầu phong phú của bạn đọc. Để tránh lãng phí và đạt hiệu quả cao trong việc bổ sung tài liệu cho thư viện cần phải nghiên cứu kỹ nguồn cung ứng tài liệu; danh mục sách cần phải tổ chức đăng ký từ các tổ chuyên môn; phải xây dựng kế hoạch tăng trưởng đầu sách hợp lý hằng năm; Hoạt động tổ chức quyên góp sách đáng khuyến khích song không vì thế mà cắt nguồn kinh phí tăng trưởng đầu sách của thư viện.

Hiệu trưởng chỉ đạo cán bộ thư viện thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, tuyên truyền để thu hút học sinh tham gia đọc sách như tổ chức “ngày hội đọc”,  “hội thi kể chuyện theo sách”… Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện thật cụ thể, đưa tỷ lệ học sinh tham gia đọc sách vào tiêu chí thi đua của các lớp. Xây dựng các mô hình hoạt động thư viện như “thư viện xanh”, “thư viện lưu động”…Cần phải tạo văn hóa đọc trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đối với các đơn vị có thư viện chưa đạt chuẩn cần có kế hoạch cụ thể để phấn đấu xây dựng thư viện đạt chuẩn; các trường đã đạt Chuẩn quốc gia, trường xây dựng tập thể lao động xuất sắc phải xây dựng thư viện đạt thư viện Tiên tiến trở lên; trường phấn đấu đạt tập thể Lao động tiên tiến phải xây dựng thư viện đạt chuẩn trở lên. (Phòng sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể hơn)

4.3. Công tác an ninh, trật tự trường học

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học giai đoạn mới. Các đơn vị cụ thể hóa 5 tiêu chí công nhận trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về NTT” theo thông tư 23/2012/TT-BCA để hực hiện ngay từ đầu năm học. Ban chỉ đạo cấp Tỉnh và Thị xã sẽ tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

 1. Các hoạt động khác
 2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục chỉ đạo Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia; công văn số 500/SGDĐT-GDTrH ngày 19/3/2013 của Sở về hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học­; thông báo số 1041/SGDĐT-GDTrH ngày 18/6/2014 của Sở về công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tích cực, chủ động tham mưu và chỉ đạo các trường tham mưu cho UBND thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục đầu tư nguồn lực, thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt (có phụ lục kèm theo), gắn xây dựng chuẩn Quốc gia với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Căn cứ vào lộ trình đăng ký và Quyết định của UBND thị xã về giao chỉ tiêu xây dựng chuẩn Quốc gia hằng năm. Phấn đấu hoàn thành xây dựng đạt chuẩn Quốc gia đối với THCS Quảng Hải, THCS Quảng Tiên; tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới cho năm 2016-2017 các trường THCS QPhúc, THCS Q Tân và THCS QTrung, nâng chuẩn đối với THCS Ba Đồn, NHN, Q Sơn.

Các trường còn lại cần tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động các tổ chức, phụ huynh đóng góp để tăng trưởng cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết từng hạng mục đảm bảo đạt chuẩn vào các năm tiếp theo. Các trường đã đạt chuẩn cần trách nhiệm phát huy, duy trì, củng cố và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục, đạt chuẩn bền vững sau 5 năm kiểm tra lại.

Trường THCS NHN đẩy nhanh lộ trình xây dựng thành công trường trọng điểm chất lượng cao và là đơn vị dẫn đầu cấp học của thị xã trên tất cả các mặt, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn.

 1. 2. Công tác phổ cập giáo dục

– Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD TH và PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và XMC cho người lớn.

– Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD, XMC từ cấp thị đến cấp xã, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách PCGD, XMC; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD, XMC các cấp; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD, XMC.

– Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; đảm bảo tuyển sinh 100% số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; các đơn vị có học sinh bỏ học qua các năm phối hợp với trung tâm GD-DN ở các lớp BTVH THCS. Đảm bảo 100% số xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục giữ vững và nâng chuẩn PCGD THCS vững chắc.

– Các trường rà soát số liệu, lập biểu mẫu và xây dựng lộ trình đạt chuẩn PCGD, XMC đến năm 2020. Phối hợp với Phòng GD-ĐT để kiểm tra, tư vấn chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% xã, phường, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

– Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC do Bộ GDĐT trang cấp.

– Phải thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức xã hội để tuyên tuyền tốt về nhiện vụ của Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt đề án “Xây dựng xã hội học tập” gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập suốt đời theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch thực hiện của UBND thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo và giúp đỡ các THHTCĐ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

 1. 3. Công tác dạy thêm, học thêm

– Tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên các văn bản hướng dẫn của cấp trên: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 2819/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

– Các đơn vị muốn tổ chức dạy thêm trong nhà trường phải xây dựng kế hoạch, làm tờ trình đề nghị cấp phép; giáo viên muốn dạy thêm phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm trong việc quản lý dạy thêm học thêm của giáo viên và học sinh. Ngay từ đầu năm, đơn vị phải thành lập đoàn kiểm tra do Hiệu trưởng làm trưởng đoàn để tổ chức kiểm tra việc dạy thêm của giáo viên trong đơn vị.

– Phòng sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra tại đơn vị và địa điểm có dư luận không tốt về dạy thêm, học thêm. Mọi cá nhân và đơn vị tổ chức dạy thêm không đúng quy định thì thủ trưởng đơn vị và cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Phòng và UBND thị xã.

III. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

 1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

Yêu cầu các trường tổ chức tốt đợt học tập chính trị đầu năm học, quán triệt học tập các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về Giáo dục &Đào tạo, các văn bản chính trị pháp luật, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”. Trọng tâm là bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tư vấn tâm lý cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020”. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh có kế hoạch tự bồi dưỡng hoặc sẽ được bố trí bồi dưỡng để đạt chuẩn trong thời gian tới.

 1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

Hiệu trưởng là người đứng đầu đơn vị cần phải tập trung, gương mẫu đi đầu trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn để tạo sự chuyển biến thực sự, mạnh mẽ trong chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục của học sinh, tăng trưởng cơ sở vật chất để đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Trước hết, đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch cần bám sát các chỉ tiêu, trên cơ sở xác định đúng thực trạng của đơn vị để xây dựng các giải pháp, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, ban giám hiệu phải xây dựng các kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể: nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém, nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ…. xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG. Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đa dạng hóa hình thức kiểm tra: kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra báo trước và kiểm tra đột xuất. Sau kiểm tra nội bộ phải có kết luận và công khai trước cá nhân, tập thể. Trên cơ sở kết quả kiểm tra để có hướng điều chỉnh khắc phục tồn tại và phát huy ưu điểm. Gắn việc đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên với hiệu quả công tác và chất lượng giáo dục mà cụ thể là các chỉ tiêu đã giao đầu năm.

Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học chặt chẽ, có hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát và phản biện trong Hội đồng sư phạm. Chấm dứt tình trạng chuyên quyền, độc đoán không dân chủ trong lãnh đạo. Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức trong nhà trường. Chi bộ phải đóng vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối trong trường học.

Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo các quy định hiện hành. Quản lý hồ sơ theo quy định, tránh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Hồ sơ giáo viên gồm giáo án, sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm, kế hoạch cá nhân (kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, kế hoạch phụ đạo học sinh yếu…) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định của Phòng và kế hoạch thời gian năm học của cấp học.

Công tác quản lý tài chính – tài sản trong nhà trường phải thực hiện đúng pháp luật. Hoạt động tài chính trong nhà trường phải tuân thủ nguyên tắc và tập trung đầu tư cho hoạt động chuyên môn, tăng trưởng cơ sở vật chất. Chấp hành nghiêm túc quy định của cấp trên về thực hiện các khoản thu, nộp trong nhà trường. Tránh các hình thức trá hình để lạm thu sai quy định. Các khoản thu cần phải đưa vào kế hoạch một cách cụ thể, rõ ràng và được PGD, địa phương duyệt mới được thu tránh hiện tượng đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 2819/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ban giám hiệu phải thể hiện vai trò, trách nhiệm trong quản lý dạy thêm của giáo viên trong nhà trường; có các biện pháp triệt để chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, nghiêm cấm việc bắt ép học sinh đi học thêm để thu tiền.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/10/2009. Lãnh đạo các trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý; thực hiện tốt căm kết của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; có đủ hồ sơ quản lý và cập nhật thường xuyên, đề cao và phát huy vai trò của lãnh đạo tổ, nhóm chuyên môn.

 1. Hưởng ứng và tổ chức các cuộc thi
 2. Các cuộc thi do Bộ tổ chức

Khuyến khích các đơn vị tham gia các cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp đối với giáo viên và Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; thi Olympic Tiếng Anh trên Internet; thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh”; Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay; Thi giải toán qua Internet….

 1. Các cuộc thi do Sở và Phòng tổ chức

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp thị (dự kiến tháng 10/2016), cấp tỉnh (dự kiến tháng 3/2016)

Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” cấp tỉnh (dự kiến tháng 2/2016)

Thi Violympic, Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường, cấp thị xã và cấp tỉnh (theo kế hoạch của Bộ)

Thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp thị (dự kiến tháng 10/2016), cấp Tỉnh (dự kiến tháng 1/2017)

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị (dự kiến đầu tháng 12/2016), cấp tỉnh (dự kiến vào đầu tháng 2/2016).

Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp thị (dự kiến tháng 12/2016)

Thi sáng tạo KHKT cấp thị (dự kiến tháng 11/2016), cấp Tỉnh (dự kiến tháng 1/2017)

Thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp thị (dự kiến tháng 11/2016), cấp Tỉnh (dự kiến đầu tháng 2/2017)

Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết một vấn đề thực tiễn cấp thị của học sinh (dự kiến tháng 11/2016 ) , cấp Tỉnh (dự kiến đầu tháng 2/2017)

Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp trường ( dự kiến tháng 11/2016), cấp Thị  (dự kiến tháng 1/2017), cấp Tỉnh (dự kiến tháng 2/2017)

Thi Tổng phụ trách giỏi cấp thị (dự kiến tháng 11/2016)

 1. Công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá

Tổ chức tốt các phong trào thi đua, hội thi, hội thao…tạo được không khí dạy học vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong mỗi đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí… khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch.

Tổ chức đăng ký thi đua và cam kết thực hiện chỉ tiêu. Gắn hiệu quả công tác, chất lượng giáo dục đặc biệt là chỉ tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh với công tác thi đua. Công tác thi đua cần phải rõ ràng, minh bạch động viên được đội ngũ.

Yêu cầu mỗi CBQL, giáo viên, nhân viên cần có một sáng kiến kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ của mình, chống “ăn cắp” sáng kiến kinh nghiệm. Lãnh đạo đơn vị phải biết vận dụng và phát huy ưu điểm của những sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi. Chú trọng xây dựng và nhân rộng nhân tố điển hình về tập thể, cá nhân.

Gửi bản đăng kí thi đua về phòng GD&ĐT (tổ PT và tổ TC-HC). Hình thành đầy đủ, chính xác các loại hồ sơ thi đua và nộp đúng thời gian qui định.

Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017, ngoài những yêu cầu chung của các cấp quản lí, đối với công tác quản lý các trường THCS sẽ xây dựng các tiêu chí đánh gía hiệu qủa công tác của mỗi đơn vị. Căn cứ vào số lượng đạt các tiêu chí để xếp loại và xếp thứ tự từ cao đến thấp. Kết quả xếp loại các trường sẽ là căn cứ để xếp loại thi đua của cá nhân và tập thể mỗi đơn vị.

 1. Lịch hoạt động

Tháng 8/2016

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới

Huy động số lượng đặc biệt là các trường ở vùng Công giáo

Triển khai Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ THCS năm học 2016 – 2017.

Tháng 9/2015

Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng

Tham gia các Đoàn dự khai giảng

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ THCS

Tham gia đoàn duyệt kế hoạch của Phòng

Thành lập hội đồng chuyên môn của Phòng

Triển khai kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi.

Tháng 10/2016

Tổ chức học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay, học sinh giỏi các môn văn hóa

Thành lập hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thị và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thị

Kiểm tra tình hình và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; việc ứng dụng CNTT và khai thác thiết bị kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học và quản lý tại một số đơn vị.

Kiểm tra công nhận PCGD THCS

Kiểm tra chuyên đề 2 trường.

Tháng 11/2016

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11

Thi dạy học theo chủ đề tích hợp

Thi hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết 1 vấn đề thực tiễn.

Thi hội khỏe phù đổng cấp Trường

Thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp thị

Kiểm tra công nhận PCGD THCS

Kiểm tra chuyên đề 2 trường

Tháng 12/2016

Thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách giỏi

Chỉ đạo khảo sát chất lượng kì 1

Chỉ đạo THCS Q Hải hoàn thành xây dựng chuẩn Quốc gia.

Tháng 1/2016

Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” THCS cấp Tỉnh

Thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

Thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS cấp Tỉnh

Thi hội khỏe phù đổng cấp thị

Kiểm tra chuyên đề 2 trường.

Tháng 2/2017

Các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện về Phòng.

Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp tỉnh.

Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

Kiểm tra chuyên đề 2 trường

Chỉ đạo  THCS Q Tiên hoàn thành xây dựng chuẩn Quốc gia

Tháng 3/2017

Kiểm tra đề nghị công nhận danh hiệu thư viện

Thi HSG lớp 9 cấp Tỉnh

Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh (theo Lịch của Bộ)

Thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp QG

Tổ chức thi Nghề phổ thông  lớp 8 theo qui định của Bộ và Sở

Tham gia cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp QG.

Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp toàn quốc (theo Lịch của Bộ).

Kiểm tra chuyên đề 2 trường.

Tháng 4/2017

Kiểm tra đề nghị công nhận danh hiệu thư viện

Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc (theo Lịch của Bộ)

Thi học sinh giải toán qua mạng cấp Quốc gia theo lịch của Bộ.

Chỉ đạo kiểm tra học kì II.

Chỉ đạo THCS Q Phúc hoàn thành chuẩn Quốc gia

Kiểm tra chuyên đề 2 trường.

Tháng 5/2017

Chỉ đạo THCS Q Trung, THCS Q Tân  hoàn thành xây dựng chuẩn Quốc gia

Chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp THCS

Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học.

Tháng 6/2017

Kiểm tra thi đua các đơn vị

Tháng 7/2017

Tuyển sinh vào lớp 6.

Chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ, bồi dưỡng năng lực, PPDH cho giáo viên tiếng Anh

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (nếu có hồ sơ).

Tùy theo tình hình thực tế, lịch hoạt động này có thể được điều chỉnh cho phù hợp.          Yêu cầu các trường nghiên cứu cả 3 file và gửi nội dung góp ý về tổ THCS qua email: htbthuy_bd@quangbinh.edu.vn

 

 

Nơi nhận:– Lãnh đạo Phòng;                                                 – 17 trường THCS;

– Lưu: VT, tổ THCS.

 TRƯỞNG PHÒNG              

 

Phạm Thanh Minh