Hướng dẫn sử dụng website

Tháng Chín 16, 2016 7:36 sáng

1. Các giáo viên, nhân viên của nhà trường nhận tên đăng nhập và mật khẩu ở bảng tại văn phòng để chỉnh sửa thông tin.

2. Các đồng chí vào liên kết website → Hướng dẫn sử dụng webside,

để xem hướng dẫn sử dụng.

3. Mỗi tháng có 02 bài viết, tài liêu, tin tức đăng tải lên website.

         BGH