Nhiệm vụ năm học 2016-2017

UBND THỊ XÃ BA ĐỒNPHÒNG GD & ĐT   Số:         /PGDĐT-THCS V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2016 – 2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba…