KH tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG THCS  QUẢNG MINH Số:      /KH-TV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Quảng Minh, ngày 27  tháng 9 năm 2016   KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng…