Kế hoạch hoạt động công đoàn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2017   Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thực hiện…

Kế hoạch hoạt động công đoàn

   CÔNG ĐOÀN GD TX BA ĐỒN CĐ TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THANG 9 NĂM 2016 I. Đánh giá hoạt động tháng 8/2016 Những ưu điểm: 1. Chăm…